Paslaugų
vertinimas

Daugiabučių administravimas

Atgal
Pastebėjus ar atsiradus gedimams daugiabučių gyvenamųjų bendrojo naudojimo inžinerinėje sistemoje ar pastato bendrojo naudojimo konstrukcijose, būtina kreiptis visą parą tel. Nr. (8-41) 581 536 arba el. paštu info@kursenai-ku.lt  Jei stebima pastato bendrojo naudojimo inžinerinė sistemos dalis (pavyzdžiui labai surūdijęs ir jau rasojantis šalto vandens stovas) jau kelia abejonių dėl būklės ir yra akivaizdžiai matoma, kad artimiausiu metu gali kilti avarija būtina informuoti ar kreiptis tel. Nr. (8-41) 581 536 arba el. paštu info@kursenai-ku.lt.
 
Visą informaciją susijusią su daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimu (modernizavimu) (renovacija) galima gauti kreipiantis el. paštu eimantas.kirkutis@kursenai-ku.lt tel. Nr. (8-685) 315 58

ATMINTINĖ DĖL KONDICIONIERIŲ, REKUPERATORIŲ AR KITOKIŲ ĮRENGINIŲ ĮSIRENGIMO DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE ANT PASTATO FASADINIŲ SIENŲ.

 

DĖL BUTŲ  IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUSKAUPIMODYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 23 D. NUTARIMO NR. 603 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas Nr. XI-2005 (Žin., 2000, Nr. 74-2262)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2014 m. rugdėjo 18 d. Nr. T-210 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų skaičiuojamojo administravimo tarifo, namo techninės priežiūros tarifų nustatymo ir maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas 

Šilumos ūkio įstatymas:
http://www 3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429519

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės:
http://www 3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423308  

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh owdoc_l?p_id=378260&p_query=Daugiabu%E8io%20namo%20%F0ildymo%20ir%20kar%F0to %20vandens%20sistemos%20privalomieji%20reikalavimai%20&p_tr2=2 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=215353&Cond ition2  

SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ (76.0 kb) 

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS „DĖL  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-69(3.1) „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO“ 

Formos: 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS- PAVYZDINĖ FORMA 

BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS – PAVYZDINĖ FORMA 

http://www.am.lt/VI/art icle.php3?article_id=10352 (Daugiabučio GYVENAMOJO NAMO ar KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) bendrojo naudojimo objektų aprašo –tipinė(pavyzdinė) forma)

http://www.am.lt/VI/arti cle.php3?article_id=9946 (BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU NAMU, ATASKAITOS - PAVYZDINĖ FORMA) 

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES, DAUGIABUČIO NAMO, BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLO – PAVYZDINĖS FORMOS 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLO - PAVYZDINĖ FORMA 

 

Administruojamų namų metinė ataskaita už 2020 metus.

  Kuršėnų miesto seniūnija   
J.Basanavičiaus 1
J.Basanavičiaus 3
J.Basanavičiaus 8
J.Basanavičiaus 9
J.Basanavičiaus 12
J.Basanavičiaus 14
J.Basanavičiaus 20
J.Basanavičiaus 22
Daugėlių 22
Daugėlių 32
Daugėlių 49
Daugėlių 51
Daugėlių 61
Daugėlių 63
Daugėlių 65
Daugėlių 67
Daugėlių 70
Daugėlių 72
Daugėlių 73a
Daugėlių 75a
Daugėlių 76
Daugėlių 78
Daugėlių 77a
Daugėlių 80
Daugėlių 80a
Daugėlių 82
Daugėlių 84
Daugėlių 88
Daugėlių 90
Daugėlių 92
Daugėlių 92a
Daugėlių 94
Daugėlių 96
Daugėlių 96a
Daugėlių 98
Daugėlių 100
Daugėlių 102
Daugėlių 104
Daugėlių 104a
Dainų 1
V.Dambrausko 10
V.Dambrausko 12
V.Dambrausko 14
L Ivinskio 1
L Ivinskio 2
L Ivinskio 4
L Ivinskio 6
L Ivinskio 9
L Ivinskio a. 3
L Ivinskio a. 4
V. Kudirkos 30
V. Kudirkos 32
V. Kudirkos 34
V. Kudirkos 36
V. Kudirkos 26
V. Kudirkos 24
Vytauto 3
Vytauto 4
Vytauto 6
Vytauto 8
Vytauto 10
Vytauto 66
Vydūno 1
Vydūno 8
Ventos 13
Ventos 15
Ventos 71
Ventos 71a
Ventos 73
Ventos 73a
Ventos 75
Ventos 75a
Ventos 75b
Vilniaus 17a
Vilniaus 11a
Vilniaus 13
Vilniaus 26
Vilniaus 34
Vairuotojų  5
Stoties 2a
Stoties 16
Stoties 93
Sodo 12
J.Janonio 3
Žalgirio 3
Užmiesčio 1
Užmiesčio 3
Užmiesčio 3a
Užmiesčio 3c
J. Basanavičiaus 15
Pavenčio 2
Papilės  10
Papilės  10a
Papilės  16
L Alėjos 1
L Alėjos 2
L Alėjos 3a
L Alėjos 4
L Alėjos 4a
L Alėjos 5
L Alėjos 6
L Alėjos 7
L Alėjos 8
L Alėjos 9
L Alėjos 10
Ventos 166
M. K. Čiurlionio 4


Kairių seniūnija
Šilėnai Ateities 5
Šilėnai Ateities 6
Šilėnai Ateities 7
Šilėnai Ateities 8
Šilėnai Ateities 10
Šilėnai Saulės 11
Šilėnai Saulės 32
Ežero g., Kairių mstl., 7
Ežero g., Kairių mstl., 42
Salduvės g., Kairių mstl., 6
Salduvės g., Kairių mstl., 10
Salduvės g., Kairių mstl., 36
Žuvėdrų g., Kairių mstl.,  4
Mikailaičių k. , 2

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija  
Drąsučiai, Aušros  1
Drąsučiai, Aušros  2
Drąsučiai, Laisvės 26
Drąsučiai, Melioratorių 1
Drąsučiai, Melioratorių 1a
Drąsučiai, Melioratorių 5
Drąsučiai, Melioratorių 5a
Drąsučiai, Melioratorių 7
Drąsučiai, Melioratorių 7a
Drąsučiai, Melioratorių 9
Kalviškių k., 1
Kalviškių k., 2
Kalviškių k., 3
Kalviškių k., 4
Ryto g., Drąsučių k., 6
Romučių k., Ventos  4
Romučių k., Ventos  5
Romučių k., Ventos  18
Romučių k., Ventos  20
Olbikiškės k.  2
Dvaro g., Varputėnų k.,  1
Dvaro g., Varputėnų k.,  30
Pagrindinė g., Varputėnų k.,  8
Pagrindinė g., Varputėnų k.,  10
Pagrindinė g., Varputėnų k.,  12
Pagrindinė g., Varputėnų k.,  14
Gudmiškės k.,   2
Gedinčių k., Kaštonų  1
Gedinčių k., Kaštonų  3
Gedinčių k., Kaštonų  5
Gedinčių k., Kaštonų  7
Gedinčių k., Kaštonų  7a
Liepų g., Gedinčių k., 4
Liepų, Kriklių k., 26
Jokšių k, 2a
Ketūnų k.,  2
Ketūnų k.,  3
Kubelių k., 1a
Kubelių k., 2
Raganių k.,1
Svirbūčių k.,  12
Svirbūčių k.,  14
Piliakalnio g. Šilėnų k.,  10
Laumės g., Visdergių k.,  7
Ringuvos g. ,Paringuvio k.,  7a
Ringuvos g. ,Paringuvio k.,  6
Ringuvos g. ,Paringuvio k.,  8
Ringuvos g. ,Paringuvio k.,  9
Ringuvos g. ,Paringuvio k.,  9c
Geležinkelio g. ,Daugėlių k.,  1
Draugystės g., Micaičių k.,  20
Vaitkaičių k.,  1
Zastarčių k., 2
Zastarčių k., 3

Bubių seniūnija  
Dzidų k.,  2
Dzidų k.,  3
Dubysos g.  4b
Dubysos g.  6
Dubysos g.  8
Dubysos g.  10
Dubysos g.  13
Dubysos g.  15c
Šilojų g.  3
Šilojų g.  5
Gervėnų g., Gervėnų k.,  8
Gilvyčių k., Pušyno  13
Gilvyčių k., Pušyno  15
Gilvyčių k., Pušyno  17
Gilvyčių k., Pušyno  23
Gilvyčių k., Svarainių  2
Gilvyčių k., Tvenkinio  5
Gilvyčių k., Čiaušos g. 9
Parko g., Kurtuvėnų mstl.,  1
Parko g., Kurtuvėnų mstl.,  3
Vytauto, Bazilionų mstl. 2
Vytauto, Bazilionų mstl. 2a
Viekviedžių , Viekviedžių k., 12
P. Višinskio g., Kurtuvėnų mstl.,  6
P. Višinskio g., Kurtuvėnų mstl.,  16
P. Višinskio g., Kurtuvėnų mstl.,  21
P. Višinskio g., Kurtuvėnų mstl.,  23
Šemetiškių k.,  6
Šemetiškių k.,  7
Kalno g.,Viekvedžių k.,  2

Kužių seniūnija

Gruzdžių  g., Kužių mstl., Šiaulių raj.   2b 
Kužiai Statybininkų  5bendrabutis
Kužiai Rasos takas 5
Bytos g., Sauginių k., Kužių sen. 8
Vyšnių g., Lukšių k., Kužių sen. 1
Gėlių g., Kužiai, Kužių sen. 13
Radvilų , Verbunų l., 18
Tilto g., Jonelaičių k., Kužių sen. 25

Gruzdžių seniūnija

S. Dariaus ir S. Girėno g., Gruzdžių mstl., Šiaulių r. 24
S. Dariaus ir S. Girėno g., Gruzdžių mstl., Šiaulių r. 57
Gruzdžių Šiaulių g. 3
Jaunimo g., Gruzdžių mstl. 8a
Jaunimo g., Gruzdžių mstl. 8b
Jaunimo g., Gruzdžių mstl. 10
Lygudų g., Lygudų k., Gruzdžių sen. 3
Saveikių k., Gruzdžių sen. 13Ginkūnų seniūnija  
Ginkūnai Rasos 1
Ginkūnai Žeimių 2
Ginkūnai Žeimių 13

Šiaulių kaimiškoji seniūnija  
Akacijų g., Vinkšnėnų k.,  25
Akacijų g., Vinkšnėnų k.,  27
Trešnių g., Vinkšnėnų k.,  2
Tilžės g., Sutkūnų k.,  317
Bačiūnų g., Lingailių k.,  205
Lingailių g., Lingailių k., 1
Bačiūnų g., Rėkyvos k.,  83
Plytinės g., Aleksandrijos k.,  3
Plytinės g., Aleksandrijos k.,  8
Plytinės g., Aleksandrijos k.,  12
Plytinės g., Aleksandrijos k.,  14
Poilsio g., Aukštelkės k.,  9
Poilsio g., Aukštelkės k.,  13
Švendrės g., Kuprių k.,  3
Tytuvėnų g., Pakapės k.,  3a

Šakynos seniūnija  
Mikolaičių k.,  6
Raudondvario k.,  4
Šelvenų k.,  9
Šelvenų k.,  11
Šiaulių g., Šakynos mstl.,  21
Šiaulių g., Šakynos mstl.,  23
Klevų g., Šakynos mstl.,  3
Naujoji g. Žarėnų k.,  Šiaulių r. 12

Meškuičių seniūnija  
Noreikių k.,  4
Noreikių k.,  6
Stoties g. Meškuičių mstl. 31
Šiaulių g., Meškuičių mstl. 17

Raudėnų seniūnija  
Leičių k., Raudėnų sen.  3
Nelindos g., Dirvonėnų k.,  10
Nelindos g., Dirvonėnų k.,  15
Gelžės k., 5 

SPRENDIMAS dėl Šiaulių rajono butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo skaičiuojamojo tarifo ir maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019m. spalio 8d.Nr. T-306.

Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1616 ; Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr.A-1618 ;Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1619 ; Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1620;  Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1621; Įsakymas 2019m.lapkričio 18d. Nr. A-1730;   Įsakymas 2019m.lapkričio 18d. Nr. A-1731;  Įsakymas 2019m.lapkričio 18d. Nr. A-1732;    Įsakymas 2019m.lapkričio 19d. Nr. A-1733;   Įsakymas 2019m. lapkričio 17d. Nr. A-1734;   Įsakymas 2019m.lapkričio 19d. Nr. A-1735;   Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1638;  Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1639;   Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1640;  Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1641;  Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1642;  Įsakymas 2019m.lapkričio 21d. Nr. A-1755;  Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1672;  Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1673;   Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1674;  Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1676;   Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1675

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis. Skolų išieškojimo tvarkos aprašas.

Vertinimas