Paslaugų
vertinimas

Daugiabučių administravimas

Atgal
Pastebėjus ar atsiradus gedimams daugiabučių gyvenamųjų bendrojo naudojimo inžinerinėje sistemoje ar pastato bendrojo naudojimo konstrukcijose, būtina kreiptis visą parą tel. Nr. (8-41) 581 536 arba el. paštu info@kursenai-ku.lt  Jei stebima pastato bendrojo naudojimo inžinerinė sistemos dalis (pavyzdžiui labai surūdijęs ir jau rasojantis šalto vandens stovas) jau kelia abejonių dėl būklės ir yra akivaizdžiai matoma, kad artimiausiu metu gali kilti avarija būtina informuoti ar kreiptis tel. Nr. (8-41) 581 536 arba el. paštu info@kursenai-ku.lt.
 
Visą informaciją susijusią su daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimu (modernizavimu) (renovacija) galima gauti kreipiantis el. paštu eimantas.kirkutis@kursenai-ku.lt tel. Nr. (8-685) 315 58

DĖL BUTŲ  IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUSKAUPIMODYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 23 D. NUTARIMO NR. 603 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas Nr. XI-2005 (Žin., 2000, Nr. 74-2262)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2014 m. rugdėjo 18 d. Nr. T-210 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų skaičiuojamojo administravimo tarifo, namo techninės priežiūros tarifų nustatymo ir maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas 

Šilumos ūkio įstatymas:
http://www 3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429519

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės:
http://www 3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423308  

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh owdoc_l?p_id=378260&p_query=Daugiabu%E8io%20namo%20%F0ildymo%20ir%20kar%F0to %20vandens%20sistemos%20privalomieji%20reikalavimai%20&p_tr2=2 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=215353&Cond ition2  

SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ (76.0 kb) 

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS „DĖL  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-69(3.1) „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO“ 

Formos: 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS- PAVYZDINĖ FORMA 

BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS – PAVYZDINĖ FORMA 

http://www.am.lt/VI/art icle.php3?article_id=10352 (Daugiabučio GYVENAMOJO NAMO ar KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) bendrojo naudojimo objektų aprašo –tipinė(pavyzdinė) forma)

http://www.am.lt/VI/arti cle.php3?article_id=9946 (BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU NAMU, ATASKAITOS - PAVYZDINĖ FORMA) 

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES, DAUGIABUČIO NAMO, BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLO – PAVYZDINĖS FORMOS 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLO - PAVYZDINĖ FORMA 

 

Administruojamų namų metinė ataskaita už 2018 metus.

    Kuršėnų miesto seniūnija    
1 .    J.Basanavičiaus    1
2 .    J.Basanavičiaus    3
3 .    J.Basanavičiaus    8
4 .    J.Basanavičiaus    9
5 .    J.Basanavičiaus    12
6 .    J.Basanavičiaus    14
7 .    J.Basanavičiaus    20
8 .    J.Basanavičiaus    22
9 .    Daugėlių    22
10 .    Daugėlių    32
11 .    Daugėlių    49
12 .    Daugėlių    51
13 .    Daugėlių    61
14 .    Daugėlių    63
15 .    Daugėlių    65
16 .    Daugėlių    67
17 .    Daugėlių    70
18 .    Daugėlių    73a
19 .    Daugėlių    75a
20 .    Daugėlių    76
21 .    Daugėlių    78
22 .    Daugėlių    77a
23 .    Daugėlių    80
24 .    Daugėlių    80a
25 .    Daugėlių    82
26 .    Daugėlių    84
27 .    Daugėlių    88
28 .    Daugėlių    90
29 .    Daugėlių    92
30 .    Daugėlių    92a
31 .    Daugėlių    94
32 .    Daugėlių    96
33 .    Daugėlių    96a
34 .    Daugėlių    98
35 .    Daugėlių    100
36 .    Daugėlių    102
37 .    Daugėlių    104
38 .    Daugėlių    104a
39 .    V.Dambrausko    10
40 .    V.Dambrausko    12
41 .    V.Dambrausko    14
42 .    L Ivinskio    1
43 .    L Ivinskio    2
44 .    L Ivinskio    4
45 .    L Ivinskio    6
46 .    L Ivinskio    9
47 .    L Ivinskio a.    3
48 .    L Ivinskio a.    4
49 .    V Kudirkos    30
50 .    V Kudirkos    32
51 .    V Kudirkos    34
52 .    V Kudirkos    36
53 .    V Kudirkos    26
54 .    V Kudirkos    24
55 .    Vytauto    3
56 .    Vytauto    4
57 .    Vytauto    6
58 .    Vytauto    7
59 .    Vytauto    8
60 .    Vytauto    66
61 .    Vydūno    1
62 .    Vydūno    8
63 .    Ventos    13
64 .    Ventos    15
65 .    Ventos    71
66 .    Ventos    71a
67 .    Ventos    73
68 .    Ventos    73a
69 .    Ventos    75
70 .    Ventos    75a
71 .    Ventos    75b
72 .    Vilniaus    17a
73 .    Vilniaus    11a
74 .    Vilniaus    13
75 .    Vilniaus    26
76 .    Vilniaus    34
77 .    Vairuotojų g.    5
78 .    Stoties    2a
79 .    Stoties    16
80 .    Sodo    12
81 .    J.Janonio    3
82 .    Žalgirio    3
83 .    Užmiesčio    1
84 .    Užmiesčio     3
85 .    Užmiesčio     3c
86 .    J. Basanavičiaus g. (buvo Pavenčio g. 1)    15
87 .    Pavenčio    2
88 .    Papilės g.    16
89 .    L Alėjos    1
90 .    L Alėjos    2
91 .    L Alėjos    3a
92 .    L Alėjos    4
93 .    L Alėjos    4a
94 .    L Alėjos    5
95 .    L Alėjos    6
96 .    L Alėjos    7
97 .    L Alėjos    8
98 .    L Alėjos    9
99 .    L Alėjos    10
100 .    Ventos    2
101 .    Ventos    166
102 .    M. K. Čiurlionio g.     4


    Kairių seniūnija    
103 .    Šilėnai Ateities    5
104 .    Šilėnai Ateities    6
105 .    Šilėnai Ateities    7
106 .    Šilėnai Ateities    8
107 .    Šilėnai Ateities    10
108 .    Šilėnai Saulės    11
109 .    Šilėnai Saulės    32
110 .    Ežero g., Kairių mstl.,    7
111 .    Ežero g., Kairių mstl.,    42
112 .    Salduvės g., Kairių mstl.,   36
113 .    Žuvėdrų g., Kairių mstl.,    4
114 .    Mikailaičių k. ,   2


    Kuršėnų kaimiškoji seniūnija     
115 .    Drąsučiai, Aušros     1
116 .    Drąsučiai, Aušros     2
117 .    Drąsučiai, Laisvės    26
118 .    Drąsučiai, Melioratorių    1
119 .    Drąsučiai, Melioratorių    1a
120 .    Drąsučiai, Melioratorių    5
121 .    Drąsučiai, Melioratorių    5a
122 .    Drąsučiai, Melioratorių    7
123 .    Drąsučiai, Melioratorių    7a
124 .    Drąsučiai, Melioratorių    9
125 .    Ryto g., Drąsučių k.,  6
126 .    Romučių k., Ventos   4
127 .    Romučių k., Ventos   5
128 .    Romučių k., Ventos   18
129 .    Romučių k., Ventos   20
130 .    Olbikiškės k.   2
131 .    Dvaro g., Varputėnų k.,  1
132 .    Dvaro g., Varputėnų k.,   30
133 .    Pagrindinė g., Varputėnų k.,   8
134 .    Pagrindinė g., Varputėnų k.,   10
135 .    Pagrindinė g., Varputėnų k.,   12
136 .    Gudmiškės k.,    2
137 .    Gedinčių k., Kaštonų   1
138 .    Gedinčių k., Kaštonų   3
139 .    Gedinčių k., Kaštonų   5
140 .    Gedinčių k., Kaštonų   7
141 .    Gedinčių k., Kaštonų   7a
142 .    Liepų g., Gedinčių k.,  4
143 .    Ketūnų k.,    2
144 .    Ketūnų k.,    3
145 .    Raganių k.,    1
146 .    Svirbūčių k.,  12
147 .    Svirbūčių k.,  14
148 .    Piliakalnio g. Šilėnų k.,  10
149 .    Laumės g., Visdergių k., 7
150 .    Ringuvos g. ,Paringuvio k.,  6
151 .    Ringuvos g. ,Paringuvio k.,  8
152 .    Ringuvos g. ,Paringuvio k.,  9
153 .    Ringuvos g. ,Paringuvio k.,  9c
154 .    Geležinkelio g. ,Daugėlių k., 1
155 .    Draugystės g., Micaičių k.,   20
156 .    Vaitkaičių k.,  1


    Bubių seniūnija     
157 .    Dzidų k.,   3
158 .    Gervėnų g., Gervėnų k.,    8
159 .    Gilvyčių k., Pušyno    13
160 .    Gilvyčių k., Pušyno    15
161 .    Gilvyčių k., Pušyno    17
162 .    Gilvyčių k., Pušyno    23
163 .    Gilvyčių k., Svarainių   2
164 .    Gilvyčių k., Tvenkinio   5
165 .    Gilvyčių k., Čiaušos g.  9
166 .    Parko g., Kurtuvėnų mstl.,     1
167 .    P. Višinskio g., Kurtuvėnų mstl.,   6
168 .    P. Višinskio g., Kurtuvėnų mstl.,   16
169 .    P. Višinskio g., Kurtuvėnų mstl.,   21
170 .    P. Višinskio g., Kurtuvėnų mstl.,   23
171 .    Šemetiškių k.,    6
172 .    Šemetiškių k.,    7
173 .    Kalno g.,Viekvedžių k.,     2


    Kužių seniūnija     
174 .    Kužiai Statybininkų    5
175 .    Kužiai Rasos takas    5
176 .    Bytos g., Sauginių k.,   8
177 .    Vyšnių g., Lukšių k.,    1
178 .    Gėlių g., Kužiai,    13
179 .    Tilto g., Jonelaičių k.,   25


    Gruzdžių seniūnija     
180 .    S. Dariaus ir S. Girėno g., Gruzdžių mstl., Šiaulių r.    24
181 .    S. Dariaus ir S. Girėno g., Gruzdžių mstl., Šiaulių r.    57
182 .    Gruzdžiai Šiaulių g.    3
183 .    Lygudų g., Lygudų k.,  3
184 .    Saveikių k.,   13


    Ginkūnų seniūnija     
185 .    Ginkūnai Rasos    1
186 .    Ginkūnai Žeimių   2


    Šiaulių kaimiškoji seniūnija     
187 .    Akacijų g., Vinkšnėnų k.,  25
188 .    Akacijų g., Vinkšnėnų k.,  27
189 .    Trešnių g., Vinkšnėnų k.,    2
190 .    Tilžės g., Sutkūnų k.,     317
191 .    Bačiūnų g., Lingailių k.,   205
192 .    Lingailių g., Lingailių k.,  1
193 .    Bačiūnų g., Rėkyvos k.,   83
194 .    Plytinės g., Aleksandrijos k.,  3
195 .    Plytinės g., Aleksandrijos k.,  8
196 .    Plytinės g., Aleksandrijos k.,  12
197 .    Poilsio g., Aukštelkės k.,   9
198 .    Poilsio g., Aukštelkės k.,   13
199 .    Švendrės g., Kuprių k.,    3
200 .    Tytuvėnų g., Pakapės k., 3a


    Šakynos seniūnija     
201 .    Mikolaičių k.,   6
202 .    Raudondvario k.,  4
203 .    Šelvenų k.,  9
204 .    Klevų g., Šakynos mstl.,  3
205 .    Naujoji g. Žarėnų k.,     12


    Meškuičių seniūnija     
206 .    Noreikių k.,   4
207 .    Noreikių k.,   6
208 .    Stoties g.     31
209 .    Šiaulių g.,     17


    Raudėnų seniūnija     
210 .    Leičių k.,   3
211 .    Sauslaukės k.,  2

SPRENDIMAS dėl Šiaulių rajono butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo skaičiuojamojo tarifo ir maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019m. spalio 8d.Nr. T-306.

Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1616 ; Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr.A-1618 ;Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1619 ; Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1620;  Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1621; Įsakymas 2019m.lapkričio 18d. Nr. A-1730;   Įsakymas 2019m.lapkričio 18d. Nr. A-1731;  Įsakymas 2019m.lapkričio 18d. Nr. A-1732;    Įsakymas 2019m.lapkričio 19d. Nr. A-1733;   Įsakymas 2019m. lapkričio 17d. Nr. A-1734;   Įsakymas 2019m.lapkričio 19d. Nr. A-1735;   Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1638;  Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1639;   Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1640;  Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1641;  Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1642;  Įsakymas 2019m.lapkričio 21d. Nr. A-1755;  Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1672;  Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1673;   Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1674;  Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1676;   Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1675

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis. Skolų išieškojimo tvarkos aprašas.

Vertinimas