Paslaugų
vertinimas

Daugiabučių administravimas

Atgal
Pastebėjus ar atsiradus gedimams daugiabučių gyvenamųjų bendrojo naudojimo inžinerinėje sistemoje ar pastato bendrojo naudojimo konstrukcijose, būtina kreiptis visą parą tel. Nr. (8-41) 581 536 arba el. paštu info@kursenai-ku.lt  Jei stebima pastato bendrojo naudojimo inžinerinė sistemos dalis (pavyzdžiui labai surūdijęs ir jau rasojantis šalto vandens stovas) jau kelia abejonių dėl būklės ir yra akivaizdžiai matoma, kad artimiausiu metu gali kilti avarija būtina informuoti ar kreiptis tel. Nr. (8-41) 581 536 arba el. paštu info@kursenai-ku.lt.
 
Visą informaciją susijusią su daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimu (modernizavimu) (renovacija) galima gauti kreipiantis el. paštu ricardas.vitkevicius@kursenai-ku.lt tel. Nr. (8-685) 315 58

Prašymo forma gauti sąsk. elektroniniu  būdu galima paimti ČIA

 

ATMINTINĖ DĖL KONDICIONIERIŲ, REKUPERATORIŲ AR KITOKIŲ ĮRENGINIŲ ĮSIRENGIMO DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE ANT PASTATO FASADINIŲ SIENŲ.

 

DĖL BUTŲ  IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUSKAUPIMODYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 23 D. NUTARIMO NR. 603 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas Nr. XI-2005 (Žin., 2000, Nr. 74-2262)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2014 m. rugdėjo 18 d. Nr. T-210 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų skaičiuojamojo administravimo tarifo, namo techninės priežiūros tarifų nustatymo ir maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas 

Šilumos ūkio įstatymas:
http://www 3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429519

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės:
http://www 3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423308  

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh owdoc_l?p_id=378260&p_query=Daugiabu%E8io%20namo%20%F0ildymo%20ir%20kar%F0to %20vandens%20sistemos%20privalomieji%20reikalavimai%20&p_tr2=2 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=215353&Cond ition2  

SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ (76.0 kb) 

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS „DĖL  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-69(3.1) „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO“ 

Formos: 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS- PAVYZDINĖ FORMA 

BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS – PAVYZDINĖ FORMA 

http://www.am.lt/VI/art icle.php3?article_id=10352 (Daugiabučio GYVENAMOJO NAMO ar KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) bendrojo naudojimo objektų aprašo –tipinė(pavyzdinė) forma)

http://www.am.lt/VI/arti cle.php3?article_id=9946 (BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU NAMU, ATASKAITOS - PAVYZDINĖ FORMA) 

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES, DAUGIABUČIO NAMO, BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLO – PAVYZDINĖS FORMOS 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLO - PAVYZDINĖ FORMA 

 

Administruojamų namų metinė ataskaita už 2022 metus.

Kuršėnų miesto seniūnija
Dainų 1
Daugėlių 49
Daugėlių 51
Daugėlių 76
Daugėlių 78
Daugėlių 80a
Daugėlių 100
Daugėlių 102
Daugėlių 104
Daugėlių 104a
Daugėlių 22
Daugėlių 32
Daugėlių 61
Daugėlių 63
Daugėlių 65
Daugėlių 67
Daugėlių 70
Daugėlių 72
Daugėlių 73a
Daugėlių 75a
Daugėlių 77a
Daugėlių 80
Daugėlių 82
Daugėlių 84
Daugėlių 88
Daugėlių 90
Daugėlių 92
Daugėlių 92a
Daugėlių 94
Daugėlių 96
Daugėlių 96a
Daugėlių 98
J. Basanavičiaus g. (buvo Pavenčio g. 1) 15
J.Basanavičiaus 1
J.Basanavičiaus 12
J.Basanavičiaus 14
J.Basanavičiaus 20
J.Basanavičiaus 22
J.Basanavičiaus 3
J.Basanavičiaus 8
J.Basanavičiaus 9
J.Janonio 3
L Alėjos 1
L Alėjos 10
L Alėjos 2
L Alėjos 3a
L Alėjos 4
L Alėjos 4a
L Alėjos 5
L Alėjos 6
L Alėjos 7
L Alėjos 8
L Alėjos 9
L Ivinskio 4
L Ivinskio 1
L Ivinskio 2
L Ivinskio 6
L Ivinskio 7
L Ivinskio 9
L Ivinskio a. 3
L Ivinskio a. 4
M. K. Čiurlionio g. 4
M. K. Čiurlionio g. 51
Papilės g. 10
Papilės g. 10A
Papilės g. 16
Pavenčio 2
Pavenčio 4
Sodo 12
Stoties 16
Stoties 2a
Stoties 93
Stoties 95
Stoties 97
Užmiesčio  3
Užmiesčio  3A
Užmiesčio  3C
Užmiesčio 1A
V Kudirkos 34
V Kudirkos 24
V Kudirkos 26
V Kudirkos 30
V Kudirkos 32
V Kudirkos 36
V.Dambrausko 10
V.Dambrausko 12
V.Dambrausko 14
Vairuotojų g. 5
Ventos 13
Ventos 15
Ventos 166
Ventos 71
Ventos 71a
Ventos 73
Ventos 73a
Ventos 75
Ventos 75a
Ventos 75b
Vydūno 1
Vydūno 8
Vilniaus 11A
Vilniaus 13
Vilniaus 13A
Vilniaus 17A
Vilniaus 19
Vilniaus 26
Vilniaus 34
Vytauto 10
Vytauto 3
Vytauto 4
Vytauto 6
Vytauto 66
Vytauto 8
Žalgirio 3

Kairių seniūnija
Saulės g. Šilėnų k. 11
Saulės g. Šilėnų k. 32
Ateities g. Šilėnų k. 10
Ateities g. Šilėnų k. 5
Ateities g. Šilėnų k. 6
Ateities g. Šilėnų k. 7
Ateities g. Šilėnų k. 8
Bertužių g. Bertužių k. Šiaulių r. 7
Ežero g.  42
Ežero g.  7
Mikailaičių k. 2
Salduvės g. 10
Salduvės g. 36
Salduvės g. 6
Žuvėdrų g.  4

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija  
Auksučių k. 7
Auksučių k. 8
Aušros g. Drąsučių k. 1
Aušros g. Drąsučių k. 2
Čigonų k. 7
Draugystės g. Micaičių k. 20
Dvaro g. Varputėnų k.  1
Dvaro g. Varputėnų k.  30
Geležinkelio g. Daugėlių k. 1
Gryvos g. Ringuvėnų k. 11
Gudmiškės k. 2
Jokšių k.  2A
Kalviškių k. 1
Kalviškių k. 2
Kalviškių k. 3
Kalviškių k. 4
Kaštonų g. Šilėnų k. 1
Kaštonų Gedinčių k. 1
Kaštonų Gedinčių k. 3
Kaštonų Gedinčių k. 5
Kaštonų Gedinčių k. 7
Kaštonų Gedinčių k. 7A
Ketūnų k. 2
Ketūnų k. 3
Kubelių k. 1A
Kubelių k. 2
Laisvės g. Drąsučių k. 26
Laumės g. Visdergių k. 7
Liepų g. Gedinčių k. 4
Liepų g. Kriklių k. 26
Melioratorių g. Drąsučių k. 1
Melioratorių g. Drąsučių k. 1A
Melioratorių g. Drąsučių k. 5
Melioratorių g. Drąsučių k. 5A
Melioratorių g. Drąsučių k. 7
Melioratorių g. Drąsučių k. 7A
Melioratorių g. Drąsučių k. 9
Pagrindinė g. Varputėnų k. 10
Pagrindinė g. Varputėnų k. 12
Pagrindinė g. Varputėnų k. 14
Pagrindinė g. Varputėnų k. 8
Piliakalnio g. Šilėnų k. 10
Plento g. Olbikiškės k.  22
Raganių k. 1
Ringuvos g.Paringuvio k. 14
Ringuvos g.Paringuvio k. 6
Ringuvos g.Paringuvio k. 7
Ringuvos g.Paringuvio k. 7A
Ringuvos g.Paringuvio k. 8
Ringuvos g.Paringuvio k. 9
Ringuvos g.Paringuvio k. 9C
Ryto g. Drąsučių k. 6
Svirbūčių k. 12
Svirbūčių k. 13
Svirbūčių k. 14
Vaitkaičių k. 1
Ventos g. Romučių k. 18
Ventos g. Romučių k. 2
Ventos g. Romučių k. 20
Ventos g. Romučių k. 4
Ventos g. Romučių k. 5
Zastarčių k. 2
Zastarčių k. 3
Zastarčių k. 4

Bubių seniūnija  
Pušyno g. Gilvyčių k. 13
Pušyno g. Gilvyčių k. 15
Pušyno g. Gilvyčių k. 17
Pušyno g. Gilvyčių k. 23
Bacaičių k. 1
Čiaušos g. Gilvyčių k. 9
Dubysos g. 10
Dubysos g. 13
Dubysos g. 15C
Dubysos g. 4B
Dubysos g. 6
Dubysos g. 8
Dvaro g.Dzidų k. 4
Dvaro g.Dzidų k. 5
Gervėnų g. Gervėnų k. 8
Kalno g.Viekvedžių k. 2
P. Višinskio g. Kurtuvėnų mstl. 16
P. Višinskio g. Kurtuvėnų mstl. 21
P. Višinskio g. Kurtuvėnų mstl. 23
P. Višinskio g. Kurtuvėnų mstl. 6
Parko g. Kurtuvėnų mstl. 1
Parko g. Kurtuvėnų mstl. 3
Plento g. Meškių k. 11
Svarainių g. Gilvyčių k. 2
Šemetiškių k. 6
Šemetiškių k. 7
Šilojų g. 3
Šilojų g. 5
Tvenkinio g. Gilvyčių k. 5
Viekviedžio g.Viekvedžių k. 12
Vytauto g. Bazilionų mstl. 2
Vytauto g. Bazilionų mstl. 2A

Kužių seniūnija  
Bytos g. Sauginių k.  8
Gėlių g. Kužiai  13
Gruzdžių g. Kužiai 11
Gruzdžių g. Kužiai 15
Gruzdžių g. Kužiai 2B
Radvilų g. Verbūnų k. 18
Rasos takas Kužiai 5
Statybininkų g. Kužiai 5ben
Tilto g. Jonelaičių k. 25
Tyrelkų k.   Šiaulių r. 3
Vyšnių g. Lukšių k. 1

Gruzdžių seniūnija  
Jaunimo g. Gruzdžių mstl. 10
Jaunimo g. Gruzdžių mstl. 8A
Jaunimo g. Gruzdžių mstl. 8B
Lygudų g. Lygudų k. 3
S. Dariaus ir S. Girėno g. Gruzdžių mstl. Šiaulių r. 24
S. Dariaus ir S. Girėno g. Gruzdžių mstl. Šiaulių r. 57
Sauginių k. 6
Saulėtekio g. Šiupylių k. 15
Saveikių k. 13
Šiaulių g. Gruzdžiai 3

Ginkūnų seniūnija  
Liepų g. Žuvininkų k. 11
Rasos g. Ginkūnai 1
Žeimių g. Ginkūnai 13
Žeimių g. Ginkūnai 2

Šiaulių kaimiškoji seniūnija  
Akacijų g. Vinkšnėnų k. 25
Akacijų g. Vinkšnėnų k. 27
Bačiūnų g. Lingailių k. 205
Bačiūnų g. Rėkyvos k. 83
Bridų g. Bridų k. 26A
J. Basanavičiaus g. Vinkšnėnų k. 203
Joniškio g. Sutkūnų k. 5
Lingailių g. Lingailių k. 1
Lingailių g. Lingailių k. 22
Plytinės g. Aleksandrijos k. 12
Plytinės g. Aleksandrijos k. 14
Plytinės g. Aleksandrijos k. 3
Plytinės g. Aleksandrijos k. 8
Poilsio g. Aukštelkės k. 13
Poilsio g. Aukštelkės k. 9
Švendrės g. Kuprių k. 3
Tilžės g. Sutkūnų k. 317
Tytuvėnų g. Pakapės k. 3A
Trešnių g. Vinkšnėnų k. 2
Veterinarijos g.  Vijolių k.  15

Šakynos seniūnija  
Draugystės g. Žarėnų k. 12
Klevų g. Šakynos mstl. 3
Mikolaičių k. 6
Naujoji g. Žarėnų k. 10
Naujoji g. Žarėnų k. 12
Raudondvario k. 4
Šelvenų g. Tulminų k. 20
Šelvenų g. Tulminų k. 18
Šelvenų g. Tulminų k. 22
Šiaulių g. Šakynos mstl. 21
Šiaulių g. Šakynos mstl. 23
Valakų k. 4

Meškuičių seniūnija  
Beržų g. Daunorų k. 2
Gaidamavičiaus g. Sereikių k. 16
Gaidamavičiaus g. Sereikių k. 27
Gaidamavičiaus g. Sereikių k. 4
Noreikių k. 4
Noreikių k. 6
Stoties g. Dapkūnų k. 31
Šiaulių g. Meškuičių mstl. 17

Raudėnų seniūnija  
Gelžės k. 5
Jaunimo g. Raudėnų k. 4
Leičių k. 3
Nelindos g. Dirvonėnų k.  10
Nelindos g. Dirvonėnų k.  15
Pakoklinės k. 2


SPRENDIMAS dėl Šiaulių rajono butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo skaičiuojamojo tarifo ir maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019m. spalio 8d.Nr. T-306.

Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1616 ; Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr.A-1618 ;Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1619 ; Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1620;  Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1621; Įsakymas 2019m.lapkričio 18d. Nr. A-1730;   Įsakymas 2019m.lapkričio 18d. Nr. A-1731;  Įsakymas 2019m.lapkričio 18d. Nr. A-1732;    Įsakymas 2019m.lapkričio 19d. Nr. A-1733;   Įsakymas 2019m. lapkričio 17d. Nr. A-1734;   Įsakymas 2019m.lapkričio 19d. Nr. A-1735;   Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1638;  Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1639;   Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1640;  Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1641;  Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1642;  Įsakymas 2019m.lapkričio 21d. Nr. A-1755;  Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1672;  Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1673;   Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1674;  Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1676;   Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1675

Šiaulių rajono savivaldybės taryba. Sprendimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-286 "dėl Šiaulių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo" pakeitimo. Dokumentas čia .  

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis. Skolų išieškojimo tvarkos aprašas.

Vertinimas