Paslaugų
vertinimas

Daugiabučių administravimas

Atgal
Pastebėjus ar atsiradus gedimams daugiabučių gyvenamųjų bendrojo naudojimo inžinerinėje sistemoje ar pastato bendrojo naudojimo konstrukcijose, būtina kreiptis visą parą tel. Nr. (8-41) 581 536 arba el. paštu info@kursenai-ku.lt  Jei stebima pastato bendrojo naudojimo inžinerinė sistemos dalis (pavyzdžiui labai surūdijęs ir jau rasojantis šalto vandens stovas) jau kelia abejonių dėl būklės ir yra akivaizdžiai matoma, kad artimiausiu metu gali kilti avarija būtina informuoti ar kreiptis tel. Nr. (8-41) 581 536 arba el. paštu info@kursenai-ku.lt.
 
Visą informaciją susijusią su daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimu (modernizavimu) (renovacija) galima gauti kreipiantis el. paštu eimantas.kirkutis@kursenai-ku.lt tel. Nr. (8-685) 315 58

DĖL BUTŲ  IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUSKAUPIMODYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 23 D. NUTARIMO NR. 603 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas Nr. XI-2005 (Žin., 2000, Nr. 74-2262)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2014 m. rugdėjo 18 d. Nr. T-210 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų skaičiuojamojo administravimo tarifo, namo techninės priežiūros tarifų nustatymo ir maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas 

Šilumos ūkio įstatymas:
http://www 3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429519

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės:
http://www 3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423308  

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh owdoc_l?p_id=378260&p_query=Daugiabu%E8io%20namo%20%F0ildymo%20ir%20kar%F0to %20vandens%20sistemos%20privalomieji%20reikalavimai%20&p_tr2=2 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=215353&Cond ition2  

SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ (76.0 kb) 

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS „DĖL  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-69(3.1) „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO“ 

Formos: 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS- PAVYZDINĖ FORMA 

BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS – PAVYZDINĖ FORMA 

http://www.am.lt/VI/art icle.php3?article_id=10352 (Daugiabučio GYVENAMOJO NAMO ar KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) bendrojo naudojimo objektų aprašo –tipinė(pavyzdinė) forma)

http://www.am.lt/VI/arti cle.php3?article_id=9946 (BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU NAMU, ATASKAITOS - PAVYZDINĖ FORMA) 

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES, DAUGIABUČIO NAMO, BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLO – PAVYZDINĖS FORMOS 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLO - PAVYZDINĖ FORMA 

 

Administruojamų namų metinė ataskaita už 2017 metus.

Kuršėnų miesto seniūnija

1. J. Basanavičiaus g.1
2. J. Basanavičiaus g. 3
3. J. Basanavičiaus g. 8
4. J. Basanavičiaus g. 9
5. J. Basanavičiaus g. 12
6. J. Basanavičiaus g. 14
7. J. Basanavičiaus g. 20
8. J. Basanavičiaus g. 22
9. Pavenčio g. 1
10. Pavenčio g. 2
11. V. Kudirkos g. 26
12. V. Kudirkos g. 30
13. V. Kudirkos g. 32
14. V. Kudirkos g. 34
15. V. Kudirkos g. 36
16. J. Janonio g. 3
17. Vydūno g. 1
18. Vydūno g. 8
19. L. Ivinskio g. 1
20. L. Ivinskio g. 2
21. L. Ivinskio g. 6
22. Užmiesčio g. 1, bendrabutis
23. Užmiesčio g. 3
24. Vytauto g. 3
25. Vytauto g. 4
26. Vytauto g. 6
27. Vytauto g. 8
28. Dambrausko g. 10
29. Dambrausko g. 12
30. Dambrausko g. 14
31. Žalgirio g. 3
32. Vilniaus g. 13
33. Vilniaus g. 17A
34. Sodo g. 12
35. Ventos g. 13
36. Ventos g. 15
37. Ventos g. 166
38. Ventos g. 71
39. Ventos g. 71A
40. Ventos g. 73
41. Ventos g. 73A
42. Ventos g. 75
43. Ventos g. 75A
44. Ventos g. 75B
45. Stoties g. 2a
46. Stoties g. 16
47. Daugelių g. 32
48. Daugėlių g. 49
49. Daugelių g.51
50. Daugelių g. 61
51. Daugelių g. 63
52. Daugelių g. 65
53. Daugėlių g. 67
54. Daugėlių g. 70
55. Daugėlių g. 73A
56. Daugėlių g. 75A
57. Daugėlių g. 76
58. Daugėlių g. 77A
59. Daugėlių g. 78
60. Daugėlių g. 80
61. Daugėlių g. 80A
62. Daugėlių g. 82
63. Daugėlių g. 84
64. Daugėlių g. 88
65. Daugėlių g. 90
66. Daugėlių g. 92
67. Daugėlių g. 92A
68. Daugėlių g. 94
69. Daugėlių g. 96
70. Daugėlių g. 96A
71. Daugėlių g. 98
72. Daugėlių g. 100
73. Daugėlių g. 102
74. Daugėlių g. 104
75. Daugėlių g. 104A
76. Liepų al. 1
77. Liepų al. 2
78. Liepų al. 3A
79. Liepų al.  4
80. Liepų al. 4A
81. Liepų al. 5
82. Liepų al. 6
83. Liepų al. 7
84. Liepų al. 8
85. Liepų al. 9
86. Liepų al. 10
87. Vilniaus g. 34
88. L. Ivinskio g. 4
89. Vairuotojų g. 5
90. Vilniaus g. 11A
91. Daugėlių g. 22
92. L. Ivinskio a. 3
93. L. Ivinskio a. 4
94. M. K. Čiurlionio  4
95. Papilės  16
96. Ventos  2
97. Vilniaus  26
98. Vytauto  10
99. Vytauto  66

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija
1.Aušros g. 1, Drąsučių k.
2.Aušros g. 2, Drąsučių k.
3.Laisvės g. 26, Drąsučių k.
4.Ringuvos g. 9C, Paringuvio k.
5.Kubelių k. Nr. 1A
6.Kubelių k. Nr. 2
7.Kalviškių k. Nr. 1
8.Kalviškių k. Nr. 2
9.Kalviškių k. Nr. 3
10.Kalviškių k. Nr. 4
11.Čigonų k. Nr. 7
12.Zastarčių k. Nr. 2
13.Zastarčių k. Nr. 3
14.Ringuvos g. 4, Paringuvio k.
15.Ringuvos g. 6. Paringuvio k.
16.Ringuvos g. 8, Paringuvio k.
17.Ringuvos g. 7A  Paringuvio k.
18.Ringuvos g. 9, Paringuvio k.
19.Melioratorių g. 1, Drąsučių k.
20.Melioratorių g. 5A, Drąsučių k.
21.Melioratorių g. 5. Drąsučių k.
22.Melioratorių g. 7A. Drąsučių k.
23.Melioratorių g. 7, Drąsučių k.
24.Melioratorių g. 9, Drąsučių k.
25.Ryto g. 6, Drąsučių k.
26.Kaštonų g. 1. Gedinčių k.
27.Kaštonų g. 3, Gedinčių k.
28.Kaštonų g. 5, Gedinčių k.
29.Kaštonų g. 7, Gedinčių k.
30.Kaštonų g. 7a. Gedinčių k.
31.Ventos g. 4, Romučių k.
32.Ventos g. 5, Romučių k.
33.Ventos g. 20. Romučių k.
34.Svirbučių k. Nr. 12
35.Raganių k. Nr. 1
36.Dvaro g. 30, Varputėnų k.
37.Pagrindinė g. 8, Varputėnų k.
38.Pagrindinė g. 10, Varputėnų k.
39.Pagrindinė g. 12, Varputėnų k.
40.Pagrindinė g. 14, Varputėnų k.
41.Ketūnų k. Nr. 3
42.Ketūnų k. Nr. 2
43.Vaitkaičių k. Nr. 1
44.Auksučių k. Nr. 7
45.Auksučių k. Nr. 8
46.Geležinkelio g. 1 Daugėlių k.

47.Olbikiškės k.Nr.2
48.Egėliškių k.Nr.5
49.Egėliškės k.Nr.11
50.Egėliškės k.Nr.13
51.Egėliškės k.Nr. 15
52.Jokšių k. Nr. 2A
53.Visdergių k. Nr. 7
54.Liepų g. 3, Gedinčių k.
55.Liepų g. 4,  Gedinčių k.

56.Gudmiškės k.  2
57.Draugystės g. 20, Micaičių k.
58.Dvaro g. 1, Varputėnų k.
59.Ventos g. 18, Romučių k.
60.Melioratorių g. 1A, Drąsučiai

Kužių seniūnija

1. Rasos takas g.5, Kužiai
2. Statybininkų g. 5, Kužiai
3. Bytos g. 8, Sauginių k.
4. Vyšnių g. 1, Lukšių k.
5. Jonelaičių k. Tilto g. 25
6. Tyrelkų k. Nr. 3
7. Smiltynės k. Nr. 9
8. Norvaišių k. Nr. 1
9. Smiltynės k. Nr. 8
10.Gėlių g. 13. Kužiai

Raudėnų seniūnija
1. Gelžės k. Nr. 1
2. Sauslaukės k. Nr. 2
3. Medragių k. Nr. 5
4. Gelžės k. Nr. 2
5. Gelžės k. Nr. 5
6. Leičių k. Nr. 3
7. Pakoklinės k. Nr. 2
8.  Luinių k.

Ginkūnų seniūnija
1. Žeimių g. 2, Ginkūnų k.
2. Rasos g. 1, Ginkūnų k.
3. Malavėnų k. 3
   
Gruzdžių seniūnija
1. Šiaulių g. 3, Gruzdžiai
2. Jaunimo g. 8A Gruzdžiai
3. Jaunimo g. 8B Gruzdžiai
4. Jaunimo g. 10 Gruzdžiai
5. S. Dariaus ir S. Girėno g. 57
6. Žiogų k. Tvenkinio g. 2
7. Lygudų k.  Lygudų g. 3
8. Bučiūnų k  6
9. Saveikių k.13
10.S. Dariaus ir S. Girėno g. 24,
11.Maniūšių k.  10

Vertinimas