Paslaugų
vertinimas

Dvinarė rinkliava

VIETINĖ RINKLIAVA UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ


Šiaulių rajone dvinarė vietinė rinkliava (kintamoji ir pastovioji rinkliavos dalis) skaičiuojama vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202 (2021 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-13 redakcija) (toliau – Sprendimas) patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą nuostatais (toliau – Nuostatai), dydžio nustatymo metodika ir nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiais.

 

 

 

Daugiabučių namų butų gyventojams pastovioji ir kintamoji vietinės rinkliavos dalis apskaičiuojama pagal nekilnojamojo turto objekte (bute) deklaruotų gyventojų skaičių. Vienam gyventojui pastovioji įmokos dalis yra – 18,24 Eur, kintamoji įmokos dalis – 9,72 Eur per metus, iš viso 27,96 Eur per metus.
Individualių namų gyventojams pastovioji dedamoji apskaičiuojama pagal deklaruotų gyventojų skaičių, kintamoji dedamoji – pagal turimo konteinerio tūrį, skaičių ir jo ištuštinimo (išvežimo) dažnumą. Gyventojams savo gyvenamąją vietą deklaravusiems (gyvenantiems) individualiuose namuose pastovioji rinkliavos įmokos dalis yra – 18,23 Eur per metus vienam gyventojui. Kintamos įmokos dalis priklauso nuo namo gyventojų naudojamų mišrių komunalinių atliekų konteinerio talpos ir išvežimų skaičiaus. Minimali paslauga – 12 mišrių komunalinių atliekų konteinerio išvežimų per metus, įmoka už juos yra privaloma: jei konteinerio talpa 0,12 m³ - minimali kintamoji įmoka per
metus yra 11,28 Eur; už 0,24 m³ talpos konteinerį, - 22,56 Eur; 1,1 m³ talpos – 103,56 Eur. Už kiekvieną papildomą (nuo 13-ojo karto) mišrių komunalinių atliekų išvežimą mokestis skaičiuojamas papildomai.
Gyventojams už kiekvieną individualaus biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo konteinerio ištuštinimą bei už kiekvieną papildomą individualaus mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimą taikomas įkainis (priklausomai nuo konteinerio tūrio):
– už 0,12–0,14 m³ talpos konteinerio ištuštinimą – 0,94 Eur;
– už 0,24 m³ talpos konteinerio ištuštinimą – 1,88 Eur;
– už 1,1 m³ talpos konteinerio ištuštinimą – 8,63 Eur.
Tais atvejais, kai savininko nekilnojamojo turto gyvenamosios paskirties objekte nėra deklaravusių (gyvenančių) savo gyvenamąją vietą gyventojų, mokėtina pastovioji dedamoji skaičiuojama taikant ne mažesnį parametrą negu 1.
Individualių valdų gyventojų rūšiuojamų pakuočių ir stiklo konteineriai tuštinami nemokamai.
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai negyvenamosios paskirties objektams yra patvirtinti pagal nekilnojamojo turto grupes (pvz.: viešbučių, administracinės, paslaugų, maitinimo, transporto, gamybos, sandėliavimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės, specialiosios ir kitos paskirties objektai). Negyvenamosios paskirties objektams nustatytas apmokestinamasis parametras - nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas. Sandėliavimo paskirties objektams apmokestinamasis parametras yra nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas iki 500 kv. m.

Negyvenamosios paskirties objektų vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi bendraisiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kintamoji dalis skaičiuojama pagal Sprendimu patvirtintoje nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių lentelėje nekilnojamojo turto objektų grupėms nustatytą įkainį.
Negyvenamosios paskirties objektų vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi individualiais identifikuotais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kintama vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama pagal konteinerio tūrį, taikant įkainį 7,85 Eur/kub.m.

Nekilnojamojo turto Sodų paskirties objektams kiekvienam turto vienetui, taikomas rinkliavos dydis yra 6,34 Eur per metus (šį rinkliavos dydį sudaro pastovus rinkliavos dydis 4,44 Eur/metus ir kintamas rinkliavos dydis - 1,90 Eur/metus).Nekilnojamojo turto Garažų paskirties objektams kiekvienam turto vienetui, taikomas rinkliavos dydis yra 4,47 Eur per metus (šį rinkliavos dydį sudaro pastovus rinkliavos dydis - 3,13 Eur/metus ir kintamas rinkliavos dydis - 1,34 Eur/metus).

Dėl informacijos apie vietinės rinkliavos apskaičiavimą reikia kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių: J. Basanavičiaus g. 5, Kuršėnai, tel. 58 06 02, arba Vilniaus g. 263, Šiauliai, tel. 59 66 52.


Vertinimas