Paslaugų
vertinimas
Atgal

Teikiame paslaugas gyventojams (Vandentiekio, kanalizacijos, santechnikos ir elektros darbai)

Autotransporto paslaugos

Turgaus įkainiai prekiautojams

Statybos ir griovimo atliekų išvežimas:
Fiziniams asmenims teikiame statybos ir griovimo atliekų išvežimo paslaugą. Siūlome įsigyti 1 m³ didmaišį.
1 m³ didmaišio išvežimo kaina 127,83 € 
Draudžiama mesti: buitines, žaliąsias, stiklo, pavojingas atliekas, susidarančias statybos metu (įvairius dažus, lakus, medžiagas, kuriose yra asbesto).
Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis :
Gyventojams kaina – 3,5 m³/24,27 Eur (su PVM) ir papildomai už kilometrus viršijančius 15 km - 0,52 Eur/km (su PVM);Vieno didmaišio 1 kūbinio metro žaliųjų atliekų surinkimo ir pristatymo į sąvartyną kaina - 23,25 eurai be PVM.

 

KOMUNALINĖS ATLIEKOS
VIETINĖ RINKLIAVA UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202 (toliau – Sprendimas) patvirtino Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą nuostatus, dydžio nustatymo metodiką ir nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžius, kurie įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d.
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikoma dvinarė vietinė rinkliava, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji įmokos dalys.
Daugiabučių namų butų gyventojams pastovioji ir kintamoji vietinės rinkliavos dalis apskaičiuojama pagal nekilnojamojo turto objekte (bute) deklaruotų gyventojų skaičių. Vienam gyventojui pastovioji įmokos dalis yra – 18,24 Eur, kintamoji įmokos dalis – 7,82 Eur per metus, iš viso 26,06 Eur per metus.
Individualių namų gyventojams pastovioji dedamoji apskaičiuojama pagal deklaruotų gyventojų skaičių, kintamoji dedamoji – pagal turimo konteinerio tūrį, skaičių ir jo ištuštinimo (išvežimo) dažnumą. Gyventojams savo gyvenamąją vietą deklaravusiems (gyvenantiems) individualiuose namuose pastovioji rinkliavos įmokos dalis yra – 18,23 Eur per metus vienam gyventojui. Kintamos įmokos dalis priklauso nuo namo gyventojų naudojamų mišrių komunalinių atliekų konteinerio talpos ir išvežimų skaičiaus. Minimali paslauga – 12 mišrių komunalinių atliekų konteinerio išvežimų per metus, įmoka už juos yra privaloma: jei konteinerio talpa 0,12 m³ - minimali kintamoji įmoka per metus yra 9,12 Eur; už 0,24 m³ talpos konteinerį, - 18,24 Eur; 1,1 m³ talpos - 83,52 Eur. Už kiekvieną papildomą (nuo 13-ojo karto) mišrių komunalinių atliekų išvežimą mokestis skaičiuojamas papildomai.
Gyventojams už kiekvieną individualaus biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo konteinerio ištuštinimą bei už kiekvieną papildomą individualaus mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimą taikomas įkainis (priklausomai nuo konteinerio tūrio):
– už 0,12–0,14 m³ talpos konteinerio ištuštinimą – 0,76 Eur;
– už 0,24 m³ talpos konteinerio ištuštinimą – 1,52 Eur;
– už 1,1 m³ talpos konteinerio ištuštinimą – 6,96 Eur.
Tais atvejais, kai savininko nekilnojamojo turto gyvenamosios paskirties objekte nėra deklaravusių (gyvenančių) savo gyvenamąją vietą gyventojų, mokėtina pastovioji dedamoji skaičiuojama taikant ne mažesnį parametrą negu 1.
Individualių valdų gyventojų rūšiuojamų pakuočių ir stiklo konteineriai tuštinami nemokamai.
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai negyvenamosios paskirties objektams yra patvirtinti pagal nekilnojamojo turto grupes (pvz.: viešbučių, administracinės, paslaugų, maitinimo, transporto, gamybos, sandėliavimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės, specialiosios ir kitos paskirties objektai). Negyvenamosios paskirties objektams nustatytas apmokestinamasis parametras - nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas. Sandėliavimo paskirties objektams apmokestinamasis parametras yra nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas iki 500 kv. m.
Negyvenamosios paskirties objektų vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi bendraisiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kintamoji dalis skaičiuojama pagal Sprendime nekilnojamojo turto objektų grupėms nustatytą įkainį.
Negyvenamosios paskirties objektų vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi individualiais identifikuotais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kintama vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama pagal konteinerio tūrį, taikant įkainį 6,33 Eur/kub.m.
Nekilnojamojo turto Sodų paskirties objektams kiekvienam turto vienetui, taikomas rinkliavos dydis yra 6,34 Eur per metus (šį rinkliavos dydį sudaro pastovus rinkliavos dydis 4,44 Eur/metus ir kintamas rinkliavos dydis - 1,90 Eur/metus).
Nekilnojamojo turto Garažų paskirties objektams kiekvienam turto vienetui, taikomas rinkliavos dydis yra 4,47 Eur per metus (šį rinkliavos dydį sudaro pastovus rinkliavos dydis - 3,13 Eur/metus ir kintamas rinkliavos dydis - 1,34 Eur/metus).
Dėl informacijos apie vietinės rinkliavos apskaičiavimą reikia kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių: J. Basanavičiaus g. 5, Kuršėnai, tel. 58 06 02, arba Vilniaus g. 263, Šiauliai, tel. 59 66 52.

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS ŠIAULIŲ RAJONE
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 03 d. sprendimu Nr. T-71 patvirtinta nauja Šiaulių rajono komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių redakcija. Šių taisyklių privalo laikytis visi Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys ir kiti ūkio subjektai esantys Šiaulių rajone..
Nuo 2009 m. liepos 1 d. savivaldybė pavedė viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui ir komunalinių atliekų tvarkymo (išskyrus šalinimą) sistemos administravimą, jis yra atsakingas už savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos stebėseną, atliekų vežėjų/surinkėjų ir kitų atliekų tvarkytojų veiklos priežiūros kontrolę.
Nuo 2010 m. spalio 1 d. Šiaulių rajono teritorijoje komunalines (mišrias ir išrūšiuotas antrines žaliavas) ir žaliąsias atliekas surenka ir sutvarko Kuršėnų komunalinio ūkio UAB. Atliekų vežėjas turi informuoti gyventojus apie komunalinių atliekų surinkimo tvarką, nemokamai aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais arba maišais ir suteikti kokybišką paslaugą - laiku surinkti bei išvežti atliekas.
Dėl neteikiamos ar nekokybiškai teikiamos atliekų surinkimo paslaugos atliekų turėtojai turi nedelsiant kreiptis į atliekų vežėją - UAB Kuršėnų komunalins ūkis, tel. 841 58 11 95.
Jei atliekų vežėjas nereaguoja į nusiskundimą, atliekų turėtojai turi kreiptis į Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą, Pramonės g. 15-71, Šiauliai, tel. 841 42 16 99.

 
 

Kuršėnų mieste veikia dvi pirtys:

1. V. Dambrausko g. 15, Kuršėnų m., Kuršėnų miesto sen., Šiaulių r. sav., LT-81183.

2. Daugėlių g. 90a, Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. Telefonas (mobilus) 8 652 04918

 

Pirčių darbo laikas:

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ PIRTIES PASLAUGŲ KAINŲ
PATVIRTINIMO

2019 m. liepos 2 d. Nr. T-225

Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, UAB Kuršėnų komunalinio ūkio 2019 m. gegužės 23 d. pateiktu prašymu Nr. 1-176 „Dėl UAB Kuršėnų komunalinio ūkio teikiamų pirties paslaugų kainos patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

  1. Patvirtinti UAB Kuršėnų komunalinio ūkio teikiamų pirties paslaugų kainą vienam lankytojui, kai naudojimosi pirtimi trukmė 2 vai.:

1.1.     suaugusiems - 5,50 Eur, įskaitant PVM;

1.2.     pensininkams, asmenims su negalia, vaikams iki 12 m., pateikusiems asmens pažymėjimą - 3,50 Eur, įskaitant PVM.

  1. Nustatyti, kad lankytojai, viršiję 2 vai. naudojimosi pirtimi trukmę, už kiekvieną viršytą 10 minučių moka:

2.1.      suaugę - 0,75 Eur papildomą mokestį, įskaitant PVM;

2.2.     pensininkai, asmenys su negalia, vaikai iki 12 m., pateikę asmens pažymėjimą - 0,40 Eur papildomą mokestį, įskaitant PVM.

3. Įpareigoti UAB Kuršėnų komunalinį ūkį nuolat registruoti lankytojus, pateikusius asmens dokumentą, įrodantį teisę į pirties paslaugų kainos lengvatą, registracijos žurnale, nurodant asmens pavardę ir vardą bei pateikto dokumento numerį.

Įsigalioja nuo 2019-07-04. Nr.11060.

 

Vertinimas