Paslaugų
vertinimas

Daugiabučių administravimas

Atgal
Pastebėjus ar atsiradus gedimams daugiabučių gyvenamųjų bendrojo naudojimo inžinerinėje sistemoje ar pastato bendrojo naudojimo konstrukcijose, būtina kreiptis visą parą tel. Nr. 0 41 581536 arba +370 581536, el. paštu info@kursenai-ku.lt. Jei stebima pastato bendrojo naudojimo inžinerinė sistemos dalis (pavyzdžiui labai surūdijęs ir jau rasojantis šalto vandens stovas) jau kelia abejonių dėl būklės ir yra akivaizdžiai matoma, kad artimiausiu metu gali kilti avarija būtina informuoti ar kreiptis tel. Nr. 0 41 581536 arba +370 581536, el. paštu info@kursenai-ku.lt.
 
Visą informaciją susijusią su daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimu (modernizavimu) (renovacija) galima gauti kreipiantis el. paštu ricardas.vitkevicius@kursenai-ku.lt arba tel. Nr. +370 685 31558.

Prašymo formą gauti sąskaitas elektroniniu  būdu galima atsisiųsti ČIA

 

ATMINTINĖ DĖL KONDICIONIERIŲ, REKUPERATORIŲ AR KITOKIŲ ĮRENGINIŲ ĮSIRENGIMO DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE ANT PASTATO FASADINIŲ SIENŲ.

 

DĖL BUTŲ  IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUSKAUPIMODYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 23 D. NUTARIMO NR. 603 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas Nr. XI-2005 (Žin., 2000, Nr. 74-2262)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2014 m. rugdėjo 18 d. Nr. T-210 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų skaičiuojamojo administravimo tarifo, namo techninės priežiūros tarifų nustatymo ir maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas 

Šilumos ūkio įstatymas:
http://www 3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429519

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės:
http://www 3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423308  

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh owdoc_l?p_id=378260&p_query=Daugiabu%E8io%20namo%20%F0ildymo%20ir%20kar%F0to %20vandens%20sistemos%20privalomieji%20reikalavimai%20&p_tr2=2 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=215353&Cond ition2  

SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ (76.0 kb) 

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS „DĖL  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A-69(3.1) „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO“ 

Formos: 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS- PAVYZDINĖ FORMA 

BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS – PAVYZDINĖ FORMA 

http://www.am.lt/VI/art icle.php3?article_id=10352 (Daugiabučio GYVENAMOJO NAMO ar KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) bendrojo naudojimo objektų aprašo –tipinė(pavyzdinė) forma)

http://www.am.lt/VI/arti cle.php3?article_id=9946 (BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU NAMU, ATASKAITOS - PAVYZDINĖ FORMA) 

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES, DAUGIABUČIO NAMO, BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLO – PAVYZDINĖS FORMOS 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLO - PAVYZDINĖ FORMA 

 
Administruojamų DG namų ataskaitos už 2023m.
 
Bubių seniūnija  
Bacaičių k. 1
Čiaušos g. 4, Gilvyčių k.
Čiaušos g. 9. Gilvyčių k.
Dubysos g. 4B
Dubysos g. 6
Dubysos g. 8
Dubysos g. 10
Dubysos g. 13
Dubysos g. 15C
Dvaro g. 4, Dzidų k.
Dvaro g. 5, Dzidų k.
Gervėnų g, 8, Gervėnų k.
Kalno g. 2, Viekvedžių k.
Parko g. 1, Kurtuvėnų mstl.
Parko g. 3, Kurtuvėnų mstl.
Plento g. 11, Meškių k.
Povilo Višinskio g. 16, Kurtuvėnų mstl.
Povilo Višinskio g. 6, Kurtuvėnų mstl.
Povilo Višinskio g. 21, Kurtuvėnų mstl.
Povilo Višinskio g. 23, Kurtuvėnų mstl.
Pušyno g, 13, Gilvyčių k.
Pušyno g. 15, Gilvyčių k.
Pušyno g. 17, Gilvyčių k.
Pušyno g. 23, Gilvyčių k.
Svarainių g. 2, Gilvyčių k.
Šemetiškių k. 6
Šemetiškių k. 7
Šilojų g. 3
Šilojų g. 5
Tvenkinio g. 5, Gilvyčių k.
Viekviedžių g. 12,Viekvedžių k.
Vytauto g. 2, Bazilionų mstl.
Vytauto g. 2A, Bazilionų mstl.
 
 
 
 
Kuršėnų kaimiškoji seniūnija  
Auksučių k. 7
Auksučių k. 8
Aušros g. 1, Drąsučių k.
Aušros g. 2, Drąsučių k.
Čigonų k. 7
Draugystės g. 20, Micaičių k.
Dvaro g. 1, Varputėnų k.
Dvaro g. 30, Varputėnų k.
Geležinkelio g. 1, Daugėlių k.
Gryvos g. 11, Ringuvėnų k.
Gudmiškės k. 2
Jokšių k. 2A
Kalviškių k. 1
Kalviškių k. 2
Kalviškių k. 3
Kalviškių k. 4
Kaštonų g. 1, Gedinčių k.
Kaštonų g. 1, Šilėnų k.
Kaštonų g. 3, Gedinčių k.
Kaštonų g. 5, Gedinčių k.
Kaštonų g. 7, Gedinčių k.
Kaštonų g. 7A, Gedinčių k.
Ketūnų k. 2
Ketūnų k. 3
Kubelių k. 1A
Kubelių k. 2
Laisvės g. 26, Drąsučių k.
Laumės g. 7, Visdergių k.
Liepų g. 4, Gedinčių k.
Liepų g. 26, Kriklių k.
Melioratorių g. 1, Drąsučių k..
Melioratorių g. 1A, Drąsučių k.
Melioratorių g. 5, Drąsučių k.
Melioratorių g. 5A, Drąsučių k.
Melioratorių g. 7, Drąsučių k.
Melioratorių g. 7A, Drąsučių k.
Melioratorių g. 9, Drąsučių k.
Pagrindinė g. 8, Varputėnų k.
Pagrindinė g. 10, Varputėnų k.
Pagrindinė g. 12, Varputėnų k.
Pagrindinė g. 14, Varputėnų k.
Piliakalnio g. 10, Šilėnų k.
Plento g. 22, Olbikiškės k.
Raganių k. 1
Ringuvos g. 4, Paringuvio k.
Ringuvos g. 6, Paringuvio k.
Ringuvos g. 7, Paringuvio k.
Ringuvos g. 7A, Paringuvio k.
Ringuvos g. 8, Paringuvio k.
Ringuvos g. 9, Paringuvio k.
Ringuvos g. 9C, Paringuvio k.
Ringuvos g. 14, Paringuvio k.
Ryto g. 6, Drąsučių k.
Svirbūčių k. 12
Svirbūčių k. 13
Svirbūčių k. 14
Vaitkaičių k. 1
Ventos g. 2, Romučių k.
Ventos g. 4, Romučių k.
Ventos g. 5, Romučių k.
Ventos g. 18, Romučių k.
Ventos g. 20, Romučių k.
Zastarčių k. 2
Zastarčių k. 3
Zastarčių k. 4
 
Kuršėnų miesto seniūnija
Dainų g. 1
Daugėlių g. 22
Daugėlių g. 32
Daugėlių g. 49
Daugėlių g. 51
Daugėlių g. 61
Daugėlių g. 63
Daugėlių g. 65
Daugėlių g. 67
Daugėlių g. 70
Daugėlių g. 72
Daugėlių g. 73A
Daugėlių g. 75A
Daugėlių g. 76
Daugėlių g. 77A
Daugėlių g. 78
Daugėlių g. 80
Daugėlių g. 80A
Daugėlių g. 82
Daugėlių g. 84
Daugėlių g. 88
Daugėlių g. 90
Daugėlių g. 92
Daugėlių g. 92A
Daugėlių g. 94
Daugėlių g. 96
Daugėlių g. 96A
Daugėlių g. 98
Daugėlių g. 100
Daugėlių g. 102
Daugėlių g. 104
Daugėlių g. 104A
J. Basanavičiaus g. 1
J. Basanavičiaus g. 3
J. Basanavičiaus g. 8
J. Basanavičiaus g. 9
J. Basanavičiaus g. 12
J. Basanavičiaus g. 14
J. Basanavičiaus g. 15
J. Basanavičiaus g. 20
J. Basanavičiaus g. 22
J. Janonio g. 3
L. Ivinskio a. 3
L. Ivinskio a. 4
L. Ivinskio g. 1
L. Ivinskio g. 2
L. Ivinskio g. 3
L. Ivinskio g. 4
L. Ivinskio g. 6
L. Ivinskio g. 7
L. Ivinskio g. 9
Liepų al. 1
Liepų al. 2
Liepų al. 3A
Liepų al. 4
Liepų al. 4A
Liepų al. 5
Liepų al. 6
Liepų al. 7
Liepų al. 8
Liepų al. 9
Liepų al. 10 
Papilės g. 10A
Papilės g. 16
Pavenčio g. 2
Pavenčio g. 4
Sodo g. 12
Stoties g. 2
Stoties g. 2A
Stoties g. 16
Stoties g. 93
Stoties g. 95
Stoties g. 97
Užmiesčio g. 1A
Užmiesčio g. 3 A
Užmiesčio g. 3
Užmiesčio g. 3C
V. Dambrausko g. 10
V. Dambrausko g. 12
V. Dambrausko g. 14
V. Kudirkos g. 24
V. Kudirkos g. 26
V. Kudirkos g. 30
V. Kudirkos g. 32
V. Kudirkos g. 34
V. Kudirkos g. 36
Vairuotojų g. 5 
Ventos g. 13
Ventos g. 15
Ventos g. 71
Ventos g. 71A
Ventos g. 73
Ventos g. 73A
Ventos g. 75
Ventos g. 75A
Ventos g. 75B
Ventos g. 166
Vydūno g. 1
Vydūno g. 8
Vilniaus g. 11A
Vilniaus g. 13
Vilniaus g. 13A
Vilniaus g. 17A
Vilniaus g. 19
Vilniaus g. 26
Vilniaus g. 32
Vilniaus g. 34
Vytauto g. 3
Vytauto g. 4
Vytauto g. 6
Vytauto g. 8
Vytauto g. 10
Vytauto g. 66
Žalgirio g. 3

Kužių seniūnija  
Bytos g. 8, Sauginių k.
Gėlių g. 13
Gruzdžių g. 2B
Gruzdžių g. 11
Gruzdžių g. 15
Radvilų g. 18, Verbūnų k.
Rasos takas 5
Statybininkų g. 5(bendrabutis)
Tilto g. 25, Jonelaičių k.
Tyrelkų k. 3
Vėjų g. 43, Noreikių k.
Vyšnių g. 1, Lukšių k.
 
 
 
 

Administravimo tarifai nuo 2023-10-01

Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 21d. M-561; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 21d. M-559; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 21d. M-558; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 21d. M-557; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 21d. M-556; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 21d. M-555; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 21d.M-554; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 20d. M-548; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 20d. M-547; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 20d. M-546; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 20d. M-545; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 20d. M-544; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 20d. M-543; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 20d. M-542; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 20d. M-541; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 20d. M-540; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 20d. M-539; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 20d. M-538; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 20d. M-537; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 19d. M-532; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 19d. M-531; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 19d. M-530; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 19d. M-529; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 19d. M-527; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 19d. M-526; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 19d. M-525; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 19d. M-524; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 19d. M-523; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 19d. M-519; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 19d. M-517; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 19d. M-518; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 18d. M-514; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 18d. M-513; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 18d. M-512; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 18d. M-510; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 18d. M-509; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 18d. M-508; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 18d. M-506; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 18d. M-505; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 18d. M-503; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 18d. M-502; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 18d. M-501; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 15d. M-499; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 15d. M-498; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 15d. M-497; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 15d. M-496; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 15d. M-495; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 14d. M-491; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 14d. M-490; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 14d. M-488; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 14d. M-484; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 14d. M-478; Mero potvarkis 2023m. Rugsėjo 13d. M-479;

SPRENDIMAS dėl Šiaulių rajono butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo skaičiuojamojo tarifo ir maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019m. spalio 8d.Nr. T-306.

Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1616 ; Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr.A-1618 ;Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1619 ; Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1620;  Įsakymas 2019m.lapkričio 4d. Nr. A-1621; Įsakymas 2019m.lapkričio 18d. Nr. A-1730;   Įsakymas 2019m.lapkričio 18d. Nr. A-1731;  Įsakymas 2019m.lapkričio 18d. Nr. A-1732;    Įsakymas 2019m.lapkričio 19d. Nr. A-1733;   Įsakymas 2019m. lapkričio 17d. Nr. A-1734;   Įsakymas 2019m.lapkričio 19d. Nr. A-1735;   Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1638;  Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1639;   Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1640;  Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1641;  Įsakymas 2019m.lapkričio 6d. Nr. A-1642;  Įsakymas 2019m.lapkričio 21d. Nr. A-1755;  Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1672;  Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1673;   Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1674;  Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1676;   Įsakymas 2019m.lapkričio 11d. Nr. A-1675

Šiaulių rajono savivaldybės taryba. Sprendimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-286 "dėl Šiaulių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo" pakeitimo. Dokumentas čia .  

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis. Skolų išieškojimo tvarkos aprašas.

Vertinimas